V E D T Æ G T E R
FOR
FORENINGEN Skærbæk nærradio
§ l
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Foreningen Skærbæk nærradio. Dens hjemsted er Tønder/Vejen
Kommune, og dens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse,
idet bemærkes at formanden dermed SKAL være bosiddende i Tønder Kommune, jf.
Radio- og Tv-nævnets definition heraf.
§ 2
Formål:
Foreningen er upolitisk og har til formål at drive ikke kommerciel
lokalradio.
§ 3
Medlemmer og kontingent:
Optagelse i foreningen sker på en ordinær eller ekstraordinær
Generalforsamling efter forudgående henvendelse til bestyrelsen. Vedtagelaf
optagelse i foreningen er kun gyldig, hvis det af indkaldelsen til
generalforsamlingen fremgår, at der skal træffes beslutning om optagelse af
Et eller flere nye almindelige medlemmer.
Til optagelse kræves at mindst 3/4 af foreningens almindelige medlemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen, hvoraf mindst 4/5 stemmer for
Optagelse af pågældende. Eksklusion af almindelige medlemmer kan ske på en
ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at eksklusion kan finde
sted skal mindst 3/4 af foreningens almindelige medlemmer være
repræsenteret på generalforsamlingen. Endvidere skal mindst 4/5 af de på
generalforsamlingen repræsenterede almindelige medlemmer stemme for
eksklusion.
Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling og
betales senest 1. marts. Nyoptagne almindelige medlemmer skal betale
Kontingent for hele kontingentperioden ved optagelsen. Der kan fastsættes
et særskilt optagelsesgebyr.
§ 3a
Støttemedlemmer og kontingent:
Udover almindelige medlemmer har foreningen støttemedlemmer. Alle kan
optages i foreningen som støttemedlemmer uden nærmere godkendelse.
Bestyrelsen fastsætter støttemedlemmernes kontingent.
§ 4
Bestyrelsen:
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf de 2
vælges på den årlige generalforsamling blandt de almindelige medlemmer og 1
vælges på den årlige generalforsamling blandt støttemedlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og
vælger ved afstemning blandt sine medlemmer en formand og fastsætter selv
sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden skal
afholdes, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.
Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer SKAL have bopæl i Tønder/Vejen.
Kommune, jf. Radio- og Tv-nævnets definition heraf.
Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningen og kan om fornødent udpege
eller ansætte en daglig leder.
Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at der for hver udsendelse findes
en programleder, som i videst muligt omfang skal have kendskab til, hvem
der har deltaget i eller på anden måde har medvirket til den pågældende
udsendelse.
§ 5
Regnskab og revision:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den
ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, der ikke må være
medlem af bestyrelsen. Revisoren vælges på generalforsamlingen for et år ad
gangen. Der er alene tale om en generalforsamlingsvalgt revisor, dvs. det
behøver ikke nødvendigvis være en registreret eller statsautoriseret
revisor, medmindre Radio- og Tv-nævnet eller øvrig lovgivning stiller krav
om dette.
§ 6
Generalforsamling:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts
måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det
formålstjenligt og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens
almindelige medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom.
Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt (e-mail betragtes
i denne forbindelse som ”skriftligt”) med 14 dages varsel og med angivelse
af dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
3. 3a. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
4. 3b. Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget for året.
5. 4a. Valg af 2 til bestyrelsen blandt de alm. medlemmer og suppleant herfor
6. 4b. Valg af 1 til bestyrelsen blandt støttemedlemmer og suppleant herfor
7. 5. Valg af 1 revisor.
8. 6. Eventuel optagelse af nye alm. medlemmer, jfr. § 3, stk. 1.
9. 7. Fastsættelse af kontingent.
10. 8. Behandling af indkomne forslag.
11. 9. Eventuelt.
12. Afstemning på generalforsamlingen sker skriftligt, såfremt mindst en
13. fjerdedel af de på generalforsamlingen tilstedeværende almindelige
14. medlemmer ønsker det. Afstemning finder sted ved simpelt
stemmeflertal,
15. jfr. dog §§ 3a, 7 og 9. Afstemning kan ske ved fuldmagt. Et medlem
kan dog
16. højst afgive stemme i henhold til fire fuldmagter. Kun almindelige
17. medlemmer har stemmeret.
18.
19. § 7
20. Vedtægtsændringer:
21. Ændring af foreningens vedtægter kræver enstemmighed blandt de på
22. generalforsamlingen tilstedeværende almindelige medlemmer, og at
mindst 5/6
af foreningens alm. medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen.
§ 8
Tegningsregel og hæftelse:
Foreningen forpligtes ved underskrift af to medlemmer af bestyrelsen.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med foreningens formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse for foreningens forpligtelser.
§ 9
Opløsning:
Opløsning af foreningen kræver enstemmig vedtagelse på en til formålet
særlig indkaldt generalforsamling, og at mindst 5/6 af foreningens
almindelige medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens formue til
velgørende formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. februar 2018,
hvor følgende blev valgt til bestyrelsen:
Svenne Langholz Kolding(formand)Tegningsberettiget
Henning Jørgensen Skærbæk (Næst formand) Tegningsberettiget
Irene Jørgensen Skærbæk Suppleant
Anita Hansen Kasser
Marina Langholz Program ansvarlig
Og som revisor blev valgt BDO.
Det noteres i øvrigt, at 2 bestyrelsesmedlemmer er bosat i Tønder
Kommune
Endvidere bemærkes i forbindelse med den stiftende generalforsamling at
foreningen er en såkaldt ”almindelig forening”, jf. Erhvervsstyrelsens krav
om, at det skal fremgå af referatet…
Skærbæk den 21/3-2018