Vedtægter for (foreningens navn)’s støtteforening.

 

§1.

Foreningens navn er Støtteforeningen til sbnr.dk og foreningen er hjemmehørende i Tønder/vejen kommune.

§2.

Foreningens formål er, at støtte sbnr.dk praktisk og økonomisk.

§3.

Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Sbnr.dk’s  ledelse.

§4.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Regnskabet følger kalenderåret.

§5.

Tegningsberettiget for foreningen: Kasserer og formand skal begge have fuldmagt til kontoen.

§6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og indvarsles på mail og hjemmesiden 14 dage før afholdelse.

§7.

Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede.

§8.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer + 1 suppleant og 1 medlem fra sbnr.dk’s bestyrelse. De 4 medlemmer vælges på generalforsamlingen. De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal.

 

 • I ulige år afgår 2 medlemmer, og i lige år 3 medlemmer
 • Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§9.

Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:

 

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning til godkendelse
 3. forelæggelse af revideret regnskab
 4. fastsættelse af kontingent for det følgende år
 5. behandling af indkomne forslag
 6. valg til bestyrelsen efter reglerne i § 8
 7. valg af 2 revisorer og 1 suppleant
 8. eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år, og som ikke står i kontingentrestance.

Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

§10.

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

§11.

Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler (den forening, som støtteforeningen er oprettet for). Opløsningen skal godkendes både på en generalforsamling, samt en ekstraordinær generalforsamling.

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 20-01-2019

Ved ændringer af vedtægterne er det en fordel, hvis datoen for evt. vedtægtsændringer skrives i vedtægterne, f.eks.

 

Marina Langholz
_________________________
sekretær

 

Svenne Langholz
_________________________
formand

 

Anita Langholz Hansen
_________________________
kasserer

 

Irene Jørgensen
__________________________
bestyrelsesmedlem

 

Henning Jørgensen
___________________________
bestyrelsesmedlem