Sbnr

Bernadottevej 16, 2. th

6270 Tønder

Cvr-nummer 39516667

ÅRSREGNSKAB

1. januar 2021 til 31. december 2021

BESTYRELSENS GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET

Dette regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2020 giver efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af lokalradioens økonomiske stilling samt resultat.

Vi kan desuden bekræfte:

– At ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte,

– At der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet,

– At der ikke verserer retssager, eller andre krav, som må tillægges betydning for bedømmelse af lokalradioens økonomiske stilling,

– At der ikke efter 31. december 2020 er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for lokalradioens økonomiske stilling, og

– At vi ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er udtrykt i dette.

Stepping D18-3-2022

Anita Bram Pedersen

Formand

Morten Bram Pedersen             Marina Langholz                        

Næstformand                   Kasserer                          

___________________

REVISORPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for Snbr for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021

Radioens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion på årsregnskabet.

Den udførte revision:
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er retvisende i alle væsentlige henseender.
Herudover er revisionen udført i overensstemmelse med tilsagnsbrevet samt §35 til §40 i Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Forbehold:
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger:

Radioen har i regnskabsåret modtaget driftstilskud på kr. 133028,50 kr. Tilskuddet gives til maksimum 15 radiotimer pr. uge á kr. 139,45. Der har været mindst 15 timer sendevirksomhed pr. uge i år 2020, så modtagelsen af driftstilskuddet må findes at være i orden.

Konklusion:
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af stationens, økonomiske stilling samt resultatet.

Stepping, den 18-3 2022

__________________ _______________
Mona Stenger
Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2021.

Indestående 2020 869,93  
     
  indtægterudgifter 
Slks 141276  
Fleksjob refusion 20516,88  
Diverse 1650  
     
Lønomkostninger  41058,89 
Kontor  7142 
Teknik  27979 
Sendeudgifter  54038,78 
El-varme-internet  5300 
Diæter  4414,68 
Udlæg  20273 
Gebyr  1779,04 
   
Total indtægterudgifterresultat
  164312,81161985,392327,42